Welcome to Rooeye's blog

大小端判断以及字节序转化

OJ JInkun 2595℃ 0评论
大小端判断函数:

 1. //判断大小端字节序
 2. void judgeEndian()
 3. {
 4. int num = 0x01020304;
 5. char* pchar = (char*)#
 6. if(*pchar==0x01)
 7. {
 8. printf("the endian is Big-Endian\n");
 9. }else if(*pchar==0x04)
 10. {
 11. printf("the endian is little-Endian\n");
 12. }else
 13. {
 14. printf("other-Endian\n");
 15. }
 16. }
字节序转化:
 1. //改变数字num的字节序
 2. //如果是大端转化为小端
 3. //如果是小端转化为大端
 4. int changeEndian(int num)
 5. {
 6. int d = num&0xff;
 7. num>>=8;
 8. int c = num&0xff;
 9. num>>=8;
 10. int b = num&0xff;
 11. num>>=8;
 12. return (d<<24)|(c<<16)|(b<<8)|num;
 13. }
完整版测试代码:
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. //判断大小端字节序
 4. void judgeEndian()
 5. {
 6. int num = 0x01020304;
 7. char* pchar = (char*)&num;
 8. if(*pchar==0x01)
 9. {
 10. printf("the endian is Big-Endian\n");
 11. }else if(*pchar==0x04)
 12. {
 13. printf("the endian is little-Endian\n");
 14. }else
 15. {
 16. printf("other-Endian\n");
 17. }
 18. }
 19. //改变数字num的字节序
 20. //如果是大端转化为小端
 21. //如果是小端转化为大端
 22. int changeEndian(int num)
 23. {
 24. char* p = (char*)&num;
 25. int d = (*p++)&0xff;
 26. int c = (*p++)&0xff;
 27. int b = (*p++)&0xff;
 28. int a = *p;
 29. return (d<<24)|(c<<16)|(b<<8)|a;
 30. }
 31. int main()
 32. {
 33. judgeEndian();
 34. int num = 0x11223344;
 35. printf("before change endian , num = 0x%x\n",num);
 36. printf("after change endian , num = 0x%x\n",changeEndian(num));
 37. return 0;
 38. }
来自为知笔记(Wiz)

转载请注明:晋坤 的博客 » 大小端判断以及字节序转化

喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址